زمان شرکت در این همه پرسی به پایان رسیده است.

از همراهی شما با ژاکت سپاس گزاریم.